Statut

Statut Prywatnego Żłobka „Z innej Bajki” w Komornikach

I. Nazwa i typ placówki

 1. Żłobek „Z innej Bajki” jest żłobkiem prywatnym prowadzonym przez Ewę Puńko.
 2. Siedziba Żłobka: 62-052 Komorniki, ul. Pocztowa 33.
 3. Żłobek działa w oparciu o:
 4. Ustawę z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z późn. zmianami);
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych;
 6. Konwencję Praw Dziecka;
 7. własny statut oraz regulaminy wewnętrzne.
 8. Właścicielką i dyrektorem Żłobka jest pani Ewa Puńko.
 9. Nadzór sprawuje Wydział Organizacyjny UG Komorniki.
 10. Ustalona nazwa używana przez placówkę brzmi: Prywatny Żłobek „Z innej Bajki”

II. Organizacja żłobka

Żłobek jest czynny w godzinach: 7.00 – 17.00 przez cały rok kalendarzowy (z wyjątkiem dwóch tygodni przypadających na okres wakacyjny, ustalanych co roku przez właścicielkę). W czasie epidemii lub innego zagrożenia wynikającego z sytuacji zewnętrznej godziny te mogą ulec zmianie. Żłobek jest czynny w dni powszednie, z wyjątkiem Wigilii, Sylwestra i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W dniach przypadających pomiędzy świętami i generujących tzw. długie weekendy placówka może być zamknięta. Szczegółowy harmonogram dni wolnych jest podawany rodzicom na początku danego roku szkolnego. Decyzje o wszelkich innych dniach wolnych będą podejmowane przez dyrektora i podawane odpowiednio wcześniej rodzicom.

Po godz. 17.00 Żłobek nie świadczy usług dla dzieci. W przypadku pozostawienia dziecka w Żłobku po godz. 17.00 rodzice/opiekunowie prawni zostają wezwani do niezwłocznego odebrania dziecka ze Żłobka. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub braku woli odebrania dziecka zostaje powiadomiona Policja, która przeprowadza czynności wzywające rodziców do odbioru dziecka. Ewentualne dalsze postępowanie uruchamia inne instytucje, powołane do tych celów zgodnie z prawem.

Żłobek może także działać na zasadzie dyżuru w przypadku zadeklarowania przez rodziców obecności co najmniej 10 dzieci.  

W przypadku zagrożeń z zewnątrz, typu epidemia, czy inne kataklizmy (na podstawie odrębnych przepisów prawa), Żłobek może również być nieczynny.

Warunki lokalowe: 

 Do Żłobka należą 2 sale wraz z toaletami mieszczące się na parterze i na pierwszym piętrze budynku, dzielona z Przedszkolem kuchnia, jadalnia oraz szatnia i hol.

Dodatkowo placówka dysponuje dużym ogrodem – miejscem zabaw oraz zajęć na powietrzu.

Żłobek może przyjąć docelowo 30 dzieci w wieku od 6m-cy do 3 lat. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. 

 

Organizacja nauczania i opieki: 

Żłobek działa w oparciu o autorski program edukacyjny tworzony przez opiekunki i zatwierdzany w systemie miesięcznym przez dyrektora. Codzienne zajęcia ujęte są w Ramowym Rozkładzie Dnia. Stawiamy na zrównoważony rozwój dziecka, tj. proporcjonalny stosunek nauki, zabawy, odpoczynku oraz zajęć ruchowych i manualnych. Przywiązujemy wagę do doskonalenia dużej i małej motoryki dziecka. Zajęcia ruchowe odbywają się zarówno w salach, jak i na świeżym powietrzu. Proponujemy szereg zajęć kreatywnych: plastycznych, technicznych, z wykorzystaniem różnych technik i pomocy naukowych. Wykorzystujemy karty pracy ogólnodostępne na rynku wydawniczym oraz materiały własne nauczycieli i wszelkie inne fakultatywne pomoce i nośniki wiedzy. Dodatkowe proponujemy zajęcia prowadzone przez osoby z zewnątrz, typu: rytmika, zajęcia teatralne, czy inne animacyjne.

W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych odrębnymi przepisami prawa, np. na czas epidemii, rodzice dzieci otrzymują od opiekunek materiały służące do pracy z dziećmi w domach. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za realizację tych materiałów przez rodziców.

 

Wyżywienie:

Żłobek dysponuje własną kuchnią, w której przygotowuje się całodniowe wyżywienie. Dzieci otrzymują posiłki zgodnie z pobytem w Żłobku zadeklarowanym przez rodziców w umowie. Posiłki dostępne w Żłobku to: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.

 

Kontakt Żłobka z Rodzicami/Opiekunami prawnymi:

Dyrekcja i opiekunowie Żłobka pozostają w kontakcie z rodzicami w następujący sposób:

* osobiście

* za pomocą poczty elektronicznej

* za pomocą telefonów

* za pomocą ogłoszeń, informacji wywieszanych w otoczeniu sal żłobkowych i holu

Formę mailową uznaje się za najbardziej bezpieczny i skuteczny sposób przekazywania informacji rodzicom o dzieciach.

III. Cele i zadania żłobka

Celem prowadzenia placówki jest zapewnienie dzieciom:

1) opieki, wychowania i edukacji na danym etapie wiekowym

2) troskliwej opieki i pielęgnacji w oparciu o zasady bezpieczeństwa

3) wczesna edukacja dziecka, w oparciu o autorski program edukacyjny Żłobka oraz autorskie projekty edukacyjne opracowywane przez opiekunki;

4) stworzenie warunków do wspólnej zabawy;

5) wychowania, w zgodzie z indywidualnymi potrzebami dziecka oraz zasadami norm społecznych;

6) kształtowania i rozwoju umiejętności społecznych, w tym współistnienia w grupie rówieśniczej;

7) wsparcia i rozwoju indywidualnych uzdolnień i talentów;

8) dostatecznej ilości zajęć ruchowych i gimnastycznych wspierających ich rozwój fizyczny;

9) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w przedszkolu. 

IV. Zakres zadań i obowiązków dyrektora/właścicielki (organu prowadzącego)

 • Dyrektor jest odpowiedzialny za realizowanie i ewaluację autorskiego programu edukacyjnego Żłobka zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

 • Powoływanie wykwalifikowanej kadry Żłobka oraz jej odwoływanie

 • Czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków tejże kadry

 • 0Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki i prowadzenie dokumentacji z tym związanej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku, urządzeń i wyposażenia

 • Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ

 • Wspieranie opiekunek w ich pracy

 • Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w Żłobku oraz podczas wycieczek i zabaw na zewnątrz

 • Reprezentowanie Żłobka na zewnątrz

 • Spotkania i rozmowy z rodzicami 

 • Czuwanie nad przestrzeganiem zasad zawartych w statucie i regulaminach

IV. Zakres praw i obowiązków personelu

W skład personelu wchodzą: dyrektor – właściciel żłobka, kadra opiekuńcza

oraz personel kuchenny i sprzątający.

Powoływaniem kadry, czyli opiekunów z pełnymi kwalifikacjami do wykonywania

zawodu, zajmuje się dyrektor. Ten sam organ może zwalniać personel na skutek

złego wypełniania obowiązków. 

V. Zakres praw i obowiązków personelu pedagogicznego

 1. Nauczanie, wychowanie oraz opieka nad dziećmi.

 2. Dbałość o bezpieczeństwo, higienę oraz rozwój dzieci .

 3. Współpraca z rodzicami w zakresie działań dydaktyczno-wychowaczo-

  opiekuńczych mających na celu dbałość o właściwy rozwój ich dziecka.

 4. Należyte wypełnianie swoich obowiązków względem dzieci i placówki.

 5. Inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach z udziałem dzieci i

  rodziców.

 6. Stosowanie się do wytycznych dyrekcji.

 7. Formułowanie własnych programów nauczania i wychowania czy też projektów

  edukacyjnych oraz wprowadzanie ich do swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 8. Współdecydowanie o materiałach edukacyjnych, środkach i metodach dydaktycznych, za zgodą organu prowadzącego.

 9. Reprezentowanie placówki w środowisku.

 10. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi

  w placówce.

 11. Planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie

  swoich kwalifikacji, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia

  zawodowego. 

 12. Przestrzeganie przepisów BHP, praw i obowiązków statutowych oraz

  dochowywanie tajemnicy zawodowej i informacyjnej placówki.

VI. Obowiązki personelu kuchennego

 1. Należyte wypełnianie obowiązków polegających na przygotowaniu i wydawaniu posiłków w oparciu o normy żywienia dzieci z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.
 2. Czynny udział w ustalaniu jadłospisu z uwzględnieniem zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. 

VII. Prawa rodziców

Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z treścią statutu i regulaminów Żłobka;

b) pełnej informacji dotyczącej dziecka;

c) kontaktu z dyrektorem w celu pozyskiwania informacji, przekazywania swoich

opinii lub rozwiązywania problemów.

d) uczestniczenia w zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach

organizowanych przez Żłobek oraz w życiu Żłobka

e) przekazywania twórczych uwag, pomysłów, opinii dyrektorowi

VIII. Obowiązki rodziców

Rodzice zobowiązani są do:

1) przestrzegania zapisów wewnętrznych, typu: statut, regulaminy;

2) terminowego wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku według wysokości i zasad ustalonych przez dyrektora i zapisanych w umowie;

3) informowania dyrekcji i opiekunek o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania itp. ;

4) zapewnienia opieki dziecku w częściach wspólnych Żłobka (hol, szatnia, itp.) przed przekazaniem go opiekunkom oraz po odebraniu go z sali;

5) informowania opiekunek o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia rodzicowi niepokojących symptomów chorobowych przez personel Żłobka;

6) powierzania opiece przedszkolnej dzieci wyłącznie zdrowych;

7) współpracy ze Żłobkiem na rzecz ich dzieci.

8) zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców, stronie internetowej oraz przesyłanych pocztą elektroniczną.

9) udostępniania dyrekcji ważnych postanowień sądowych lub innych dokumentów prawnych dotyczących ich dziecka.

IX. Rekrutacja

Rekrutacja dzieci trwa cały rok do wyczerpania miejsc. Zapis następuje z chwilą wypełnienia formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronach www, u dyrektora żłobka) oraz uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej. Opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z miejsca w Żłobku. Pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka ma rodzeństwo dzieci zapisanych do przedszkola lub Żłobka „Z innej Bajki” oraz dzieci zapisane na pobyt pełny. Dzieci, dla których zabrakło miejsca w Żłobku w danym roku szkolnym mogą zostać wpisane na listę rezerwowych.

Skreślenie z listy dzieci może nastąpić na wniosek rodzica lub organu prowadzącego na skutek niewypełniania zasad zawartych w statucie, regulaminach i umowie, braku współpracy ze Żłobkiem, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka, a także w przypadku zalegania z płatnościami. 

X. Zasady odpłatności

Żłobek funkcjonuje na bazie czesnego, wpłacanego przez rodziców/ opiekunów dziecka do 10-go dnia każdego miesiąca oraz dotacji pozyskiwanych z Urzędu Gminy Komorniki. Czesne obejmuje pobyt oraz pełne wyżywienie i jest obowiązkowo płatne przez 12 miesięcy w roku. Szczegółowe dane dotyczące płatności, także jej wysokości zawarte są w umowie przyjęcia dziecka do żłobka. 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy statut dotyczy całej społeczności Żłobka.

 2. Dodatkowe postanowienia znajdują się w regulaminie wewnętrznym, spójnym ze statutem oraz umowie o przyjęcie dziecka do Żłobka.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy cywilno-prawne.

 4. Statut jest dostępny:

 • w formie elektronicznej na stronie internetowej żłobka: www.zinnejbajki.com.pl

 • w formie papierowej w placówce.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. i zastępuje poprzedni dokument.

   

  Opracowanie: mgr Ewa Puńko – właścicielka i dyrektorka Żłobka